คลาสเรียนออนไลน์สำหรับครีเอเตอร์ในสายงาน Film,Music,Digital Content 

สอนโดยครีเอเตอร์ที่ประกอบวิชาชีพจริงในสายงาน 

Photo by demaerre/iStock / Getty Images
Photo by demaerre/iStock / Getty Images

For New Student
สำหรับผู้เรียนใหม่

For Current Student
สำหรับผู้เรียนเดิม